Az OpenBirdMaps adatkezelési tájékoztatója

1. Az OpenBirdMaps adatbázis üzemeltetője:

Milvus Csoport Egyesület (Asociația Grupul Milvus)
Munkapont címe: str. Márton Áron nr. 9/B, 540058 Târgu Mureș
Hivatalos cím: str. Crinului nr.22, 540343 Târgu Mureş
Tel/Fax: +40 265 264726
e-mail (Milvus Csoport): office@milvus.ro
e-mail (OpenBirdMaps): openbirdmaps@milvus.ro

2. Meghatározások

 • személyes adat:azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • üzemeltető: A Milvus Csoport Egyesület és az általa megjelölt természetes személyek, akik az adatbázis adminisztrációjáért felelősek (adminisztrátorok). Az OpenBirdMaps adminisztrátorok neve és elérhetősége az Összefoglaló lapján nyilvánosan elérhető.
 • OpenBioMaps: Az OpenBirdMaps adatbázis működésének alapjául az OpenBioMaps szoftver szolgál.
 • OpenBioMaps Konzorcium: Az OpenBirdMapset üzemeltető Milvus Csoport Egyesület tagja az OpenBioMaps konzorciumnak, melynek elsődleges célja az OpenBioMaps közösségi adatbázis keretrendszer fejlesztése és üzemeltetése. Ugyanakkor a konzorciumi tagok szerverei fontos adatbiztonsági szerepet is betöltenek.
 • szerver: Az OpenBioMaps Konzorcium tagszervezetei által üzemeltetett szerverek.
 • felhasználó: Azok a regisztrált természetes vagy jogi személyek, akik, miután más regisztrált felhasználótól meghívást kaptak az OpenBirdMaps használatára, elfogadják a felhasználási feltételeket és felhasználói azonosítóval bejelentkezve használják az OpenBirdMaps szolgáltatásait.
 • látogató: Az OpenBirdMaps webes szolgáltatásait használó nem bejelentkezett felhasználók.
 • névjegy adatok: a felhasználó által kötelezően vagy opcionálisan megadott személyes adatok, melyek a felhasználó egyedi azonosítását segítik elő. A kötelező adatok a felhasználó neve és e-mail címe, az opcionálisak pedig a felhasználó munkahelye, a szervezet, amihez tartozik, a címe és külső webes hivatkozások (pl. ResearchGate, OrcID).
 • profil menü: névjegy adatokat kezelő felület.
 • naplófájl: Az OpenBirdMaps weboldalakat kiszolgáló webszerver automatikus naplófájljai, amik a webes kérések forrását, eszközét és hivatkozását tárolják. A naplófájlok automatikusan archiválva vannak 1 évig.
 • biotikai adatok: A madár előfordulások megfigyelési adatai vagy más, a madarak elterjedéséhez kapcsolódó természetvédelmi, biológiai kutatási vagy oktatási célú adatok. Ezen adatok gyűjtése és bemutatása az OpenBirdMaps adatbázis elsődleges célja.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

4. Az OpenBirdMaps által kezelt adatok köre

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és kifejezett hozzájárulása alapján az OpenBirdMaps szerverek honlapjain regisztrált felhasználók esetében történik a adatbázisokon való regisztráció, adatfeltöltés, véleményezés és adatmódosítás során.

 • A felhasználó által a regisztráció alkalmával kötelezően megadott adatok a felhasználó neve és az e-mail címe. A felhasználó neve a többi felhasználó számára megismerhető. A felhasználó e-mail címét alap esetben csak a projekt üzemeltetők látják, de a felhasználó a saját döntése alapján (opcionálisan) láthatóvá teheti a többi felhasználó számára is.
 • A regisztrációkor automatikusan rögzítésre kerül a regisztráció időpontja és a meghívó személy belső numerikus azonosítója. Ezt az adatot csak az adatbázis üzemeltetők láthatják.
 • A felhasználó döntése alapján a saját profil menüben megadott adatok a munkahelye neve, a szervezet, amihez tartozik, a címe és külső webes hivatkozások (pl. ResearchGate, OrcID). Ezen adatokat csak a többi bejelentkezett felhasználó ismerheti.
 • Az OpenBirdMaps látogatása során rögzítésre kerül a látogató számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Rögzítésre kerülnek továbbá a megfigyelések részleteinek megtekintése és ennek az időpontja, az adatletöltések és ezek időpontja. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza a naplófájlban és csak a projekt üzemeltetők számára elérhető.
 • A felhasználók által feltöltött biotikai adatoknak is van egy személyes adat komponense, ugyanis az adatot gyűjtő (megfigyelő) és az adatot feltöltő személy neve rögzítésre kerül az adatok többi komponenséhez (pl hely, dátum) kapcsolva. Ezen adatok nyilvánosak lesznek, vagy bizonyos esetekben a részlegesen nyilvánosak.

5. Az adatkezelés célja

 • A biotikai adatok gyűjtése és nyilvános bemutatása az OpenBirdMaps elsődleges célja. Az OpenBirdMaps egy on-line felületként szolgál a madár megfigyelések és az ehhez kapcsolódó biotikus adatok tudományos leközléséhez. A legtöbb biotikus adat teljesen vagy részlegesen nyilvános lesz, a személyes adat komponenst is beleértve.
 • A regisztrált felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (biotikai adat feltöltés, biotikai adat módosítás és biotikai adat hozzáférés), valamint a felhasználói aktivitás minőségének értékelése a többi felhasználó által. Az adatokat az üzemeltető felhasználhatja arra, hogy a jogsértő tartalmak esetén a felhasználót felszólítsa a feltöltött jogsértő tartalmak eltávolítására.
 • A felhasználó által a névjegyben önkéntes döntés alapján megadott adatok a belső internetes közösség alkotására, a felhasználók azonosítására vagy megkülönböztetésére szolgálnak.
 • Az OpenBirdMaps használata során a naplófájlban automatikusan rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása elsősorban technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) történik a szerver üzemeltetők által. Ugyanakkor bizonyos adatokat az üzemeltetők felhasználhatnak a szabályokat megszegő felhasználók tetten érésére (pl. az adatok felhasználási feltételeinek be nem tartása esetén). Az így nyert adatsorokat más forrásból származó, személyes azonosításra alkalmas információkkal nem kapcsolja össze az üzemeltető, másoknak nem továbbítja.
 • Az anonim látogató azonosítása nem történik meg. A naplózott IP címek önmagában semmilyen módon nem képesek a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Az adatkezelő az ilyen, a fent említett, személyes adatot nem tartalmazó anonim azonosítókat nem kapcsolja össze semmilyen módon más személyes adatokkal az anonim látogató vonatkozásában.
 • Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

6. Az adatkezelés időtartama

 • A felhasználó által kötelezően megadott és a használat során keletkezett kapcsolódó adatok esetében: amíg érvényes regisztrációja van az OpenBirdMaps adatbázisban.
 • A felhasználó döntése alapján a névjegyben megadott adatok esetében: amíg a felhasználó nem törli vagy amíg a felhasználónak érvényes regisztrációja van az OpenBirdMaps adatbázisnak.
 • Az OpenBirdMaps portálok használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében: a látogatástól számított 1 évig tárolja a rendszer az adatokat.
 • A biotikai adatok személyes komponense, azaz a megfigyelő és a felhasználó neve végérvényesen a biotikai adat része marad, kivéve olyan esetekben, amikor az adminisztrátorok indokoltnak tartják ezek törlését.

7. A személyes adatok módosítása, törlése

A felhasználó jelszava megadásával bármikor módosíthatja a megadott nevét és e-mail címét, illetve a többi önkéntesen megadott névjegy adatokat.

A felhasználó bármikor törölheti a felhasználói fiókját vagy kérheti az adatbázis üzemeltetőjétől a felhasználói fiókja törlését. A felhasználói fiók törlésével együtt törlődnek a névjegy adatai az OpenBirdMaps felhasználói adatbázisból.

A felhasználó által feltöltött biotikai adatok személyes adat komponense, azaz a megfigyelők neve és a felhasználó neve, nem törlődik a felhasználói fiók törlésével. Ezen adatok törlését kizárólag az adminisztrátorok tudják végrehajtani olyan ritka esetekben, amikor ezt indokoltnak érzik. A biotikus adatokat a felhasználó tudatosan és önkéntesen tudományos publikációként töltötte fel az OpenBirdMaps adatbázisba, ezért, hasonlóan a nyomtatott formában leközölt adatokhoz, az adatok törlésére ebben az esetben sem kerülhet sor.

8. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő biztonsági okokból a biotikai és a személyes adatokat is az OpenBioMaps titkosított privát hálózatán egymáshoz kapcsolódó, az OpenBioMaps Konzorcium tagjai által saját telephelyeiken üzemeltetett szerverek egy részén is tárolja. A szerverek kezelésére a konzorciumi tagok saját szerverfenntartási szabályozásai vonatkoznak. Jelszavas hozzáférése csak a Konzorcium által kijelölt rendszergazdáknak van. Az OpenBirdMaps szerverről történő személyes adattörlés maga után vonja a többi szerverről történő adattörlést is.

Az OpenBioMaps Konzorcium kezelésében álló más szerverek nevei és üzemeltetőik:

 1. http://openbiomaps.org
  Szerver üzemeltető: Debreceni Egyetem Informatikai Szolgáltató Központ
  Elérhetősége: H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1., e-posta címe: helpdesk@it.unideb.hu

 2. http://dinpi.openbiomaps.org
  Szerver üzemeltető: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
  Elérhetősége: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, H-1121 Budapest, Költő u. 21., e-posta címe: bercess@dinpi.hu

9. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a módosítás hatálybalépését követő első belépéssel elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.


Utolsó frissítés: 2018. június 29.